Ställningstagande angående konfliktmineraler

I maj 2017 antog Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd förordningen (EU) 2017/821 som reglerar vilket ansvar de aktörer har som importerar så kallade konfliktmineraler till EU. Till konfliktmineraler räknas tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld, med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden. Framförallt avses mineraler från den Demokratiska Republiken Kongo samt omgivande centralafrikanska stater.

Risken med import av konfliktmaterial är att pengar från utvinningen används av rebellgrupper för att finansiera väpnade konflikter. Det förekommer också att utvinningen av dessa mineraler sker under fruktansvärda förhållanden för människorna i områdena med tvångsarbete, tvångsförflyttningar och genom andra brott mot mänskliga rättigheter.

Lagstiftningen syftar bland annat till att den som importerar konfliktmineraler till EU så långt som det är möjligt ska säkerställa att utvinningen sker på ett acceptabelt sätt och att vinster från exporten inte används för att finansiera väpnade konflikter, bland annat genom att öka spårbarheten i leverantörsleden. Från och med den 1 januari 2021 börjar förordningen att tillämpas vid unionsimport av konfliktmineraler.

Trots att Leine Linde inte definieras som en importör av konfliktmineraler, och dessutom ligger långt under de tröskelnivåer som definierats i EU förordningen, arbetar vi aktivt med frågan om konfliktmineraler och dess potentiella användning i våra produkter.

Som ett led i vårt arbete har Leine Linde vidtagit följande åtgärder:

  • Vi har tagit fram en policy som beskriver våra principer inom konfliktmineralsområdet.
  • Vi har infört ett arbetssätt för att identifiera användningen av tantal, tenn, volfram och guld i våra produkter, och en granskningsprocess för att säkerställa dessa metallers ursprung i vår leverantörskedja.
  • Vi kommunicerar vår policy till underleverantörer för att stoppa användningen av konfliktmineraler som härstammar från konfliktområden i våra produkter.

Leverantörskrav

Leine  Linde förväntar sig att alla underleverantörer som tillhandahåller komponenter eller material som består av tantal, tenn, volfram och guld aktivt säkerställer att dessa inte har sitt ursprung i konfliktområden..