Garanti och reparationer

Leine Linde reparerar inte produkter. I de fall garanti godkänns ersätter vi istället produkten med en ny enhet utan kostnad.

Viktigt: Observera de Grundläggande villkoren, nedan på sidan.

Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att förbättra våra produkter och hur våra kunder använder dem, erbjuder vi istället två nivåer av felsökning:

  1. Analys
    En inledande analys omfattar funktionstest samt inspektion av en återlämnad produkt, med syfte att fastställa om returen täcks av garanti. 

  2. Teknisk inspektion
    På kundens begäran kan en grundligare teknisk undersökning genomföras för att söka felorsaker. Kunden debiteras en avgift på 220 Euro för denna tjänst. En detaljerad teknisk rapport skapas.

Endera formen av rapport utlämnas sedan via kundens säljkontakt. 

Vill du returnera en Leine Linde-produkt för analys och/eller teknisk inspektion?  Vänligen kontakta ditt lokala försäljningskontor eller distributör.

Grundläggande villkor

För att funktionstest ska kunna genomföras krävs att den pulsgivare/produkt som sänds in är så komplett som möjligt. Om produkten tas isär kan viktiga ledtrådar till hur felet uppstod förstöras. Detta bör undvikas då det kan leda till ett missvisande undersökningsresultat.

Under analys och teknisk inspektion kommer produkten att utsättas för delvis förstörande demontering, provning och undersökning. Detta görs för att identifiera fel som orsakas av onormal förslitning, miljö eller andra faktorer som inte går att fastställa på annat sätt. En följd av detta är att en produkt som sänds till Leine Linde för inspektion inte kan återanvändas, och därför inte returneras till kunden. Den lagras under en väntetid (minst en månad) och kommer sedan att kasseras på ett miljöanpassat sätt. 

Om kund eller utomstående faktor har orsakat allvarlig skada på produkten reserverar vi oss rätten att avböja utförande av analys eller teknisk inspektion. Kunden kommer i ett sådant fall att erbjudas möjlighet att köpa en ny produkt.