Uppförandekod

Som ett led i Leine Lindes aktiva arbete med att med leverantörer och partners skapa en långsiktigt hållbar verksamhet – inte bara för verksamheterna själva och dess kunder, utan även för samhället – har följande etiska riktlinjer tagits fram.

Leine Linde och dess partners förväntas respektera och följa dessa etiska riktlinjer till fullo för att uppnå dessa minimikrav inom den egna verksamheten såväl som i den egna leverantörskedjan.

Ladda ner uppförandekod (PDF)