Garanti och reparationer

Leine Linde reparerar inte produkter. Vid godkänd garanti ersätter vi i stället produkten med en ny enhet utan kostnad.

Viktigt: Se Grundläggande villkor, längre ned på sidan.

Som del av våra ständiga ansträngningar att förbättra våra produkter och de sätt produkterna används av våra kunder erbjuder vi felsökning i två nivåer:

  1.  Analys

    En inledande analys omfattar funktionstest samt inspektion av en återlämnad produkt, med syfte att fastställa om returen täcks av garanti. 

  2. Teknisk inspektion

    På kundens begäran kan en mer genomgående teknisk undersökning göras för att söka felorsaker. Kunden debiteras 220 EUR i avgift för denna tjänst. En detaljerad teknisk rapport skapas.

Endera formen av rapport utlämnas sedan via kundens säljkontakt.

Önskar du återsända en Leine Linde-produkt för analys och/eller teknisk inspektion? Var vänlig kontakta ditt lokala säljkontor eller din distributör.

Grundläggande villkor

För att funktionstest ska kunna genomföras krävs att den pulsgivare/produkt som sänds in är så komplett som möjligt. Om produkten tas isär kan viktiga ledtrådar till hur felet uppstod förstöras. Detta bör undvikas då det kan leda till ett missvisande undersökningsresultat.

Under analys och teknisk inspektion kommer produkten att utsättas för delvis förstörande demontering, provning och undersökning. Detta görs för att identifiera fel som orsakas av onormal förslitning, miljö eller andra faktorer som inte går att fastställa på annat sätt. En följd av detta är att en produkt som sänds till Leine Linde för inspektion inte kan återanvändas, och därför inte returneras till kunden. Den lagras under en väntetid (minst en månad) och kommer sedan att kasseras på ett miljöanpassat sätt. 

Om kund eller utomstående faktor har orsakat allvarlig skada på produkten reserverar vi oss rätten att avböja utförande av analys eller teknisk inspektion. Kunden kommer i ett sådant fall att erbjudas möjlighet att köpa en ny produkt.